Posts Tagged ‘deces Maria Bratianu’

Décès de Mme Maria Bratianu

noiembrie 3, 2017

(Versiunea în română)

La Maison Roumaine annonce avec profonde tristesse le décès, le 30 octobre 2017, de Maria Brateanu, l’un de ses deux membres d’honneur. Les obsèques auront lieu le jeudi 9 novembre au cimetière parisien du Père – Lachaise; des précisions concernant l’heure et l’endroit seront données ultérieurement. 

Maria Bratianu est née le 28 juin 1928 à Bucarest, fille aînée du grand historien et homme politique Georges Bratianu et de sa femme Hélène née princesse Sturdza. Envoyée par ses parents en Suisse, avec son frère et sa sœur en janvier 1944, afin de poursuivre leurs études dans un pays en paix, elle ne retournera plus en Roumanie occupée par les troupes soviétiques. Elle n’a jamais revu son père, mort en 1953, dans la sinistre prison de Sighet. Maria Brateanu passa la majeure partie de sa vie à Paris où elle épousa le grand ethnologue Eric de Dampierre. Sa carrière professionnelle se déroula chez IBM – France  où elle travailla dans le service de documentation. Ses deux passions furent la musique, qu’elle exerça comme chanteuse lyrique et la Roumanie, pays qui doit tant à la famille Bratianu. Elle fait des recherches et publie sur l’oeuvre et le destin tragique de son père („Les Ecrits de G.I. Bratianu”, Paris, 1983;  „Georges I.Bratianu, l’énigme de sa mort”, Paris, 1992) et l’histoire de la Roumanie („Roumanie 1938-1940; vue de France”, Paris, 1996 et  „L’accord Churchill-Staline de 1944”, l’Harmattan, 2003).
Maria Bratianu n’a jamais accepté ni le destin tragique de son père, ni celui de son pays d’origine, et s’est engagée avec courage et détermination dans la lutte pour la vérité et pour la défense de la liberté et des droits de l’homme en Roumanie. Son enquête sur la mort de son père éclaire non seulement la destinée de celui-ci mais également celui d’autres grands roumains assassinés dans la prison de Sighet. Elle est active dans le cadre de „Amnesty international”; membre de la direction de la „Ligue de défense des droits de l’homme en Roumanie”, créée à Paris en 1978 et Présidente de „l’Association pour la Fondation  Memorial Sighet” créée à Paris à son initiative en 1995 pour soutenir l’établissement en Roumanie du „Mémorial pour les victimes du communisme et de la Résistance, Sighet”, fondé en 1994, à l’initiative d’Ana Blandiana et Romulus Rusan.  En 2007 à la Mairie du 16ème arrondissement de Paris a été présentée, l’exposition itinérante du „Mémorial Sighet”.
Maria Bratianu a été une personnalité engagée, déterminée dans ses actions, restant toujours critique vis-a-vis de ceux qui détiennent depuis ’89 le pouvoir à Bucarest. Mais elle laisse également le souvenir d’une personnalité attachante et chaleureuse qui par sa droiture, son dévouement et sa spontanéité a été très entourée et respectée. Les réceptions auxquelles elle invitait, à son domicile, des membres de la communauté roumaine de Paris à différentes occasions, surtout celles de Fêtes de fin d’année, restent dans les mémoires.
L’association La Maison Roumaine présente ses plus sincères condoléances aux membres de sa famille, en commençant par sa nièce, Mme Marie-Hélène Fabra Bratianu, membre de notre association.
Paix à son âme
Alexandre Herlea

Decesul Doamnei Maria Brătianu

La Maison Roumaine anunţă cu adâncă tristeţe decesul, pe 30 octombrie 2017, al Doamnei Maria Brătianu, unul dintre cei doi membri de onoare. Funeraliile vor avea loc joi , 9 noiembrie, la cimitirul parizian Père – Lachaise; detaliile privind ora şi locul vor fi anunţate ulterior.

Maria Brătianu s-a născut la 28 iunie 1928 la Bucureşti, ca fiica cea  mare a marelui istoric şi om politic George Brătianu şi a soţiei acestuia, Elena, născută prinţesa Sturza. Trimisă de părinţii săi în Elveţia, împreună cu fratele şi sora sa, în ianuarie 1944, pentru a-şi urma studiile într-o ţară aflată în stare de pace, ea nu se va mai întoarce în România ocupată de trupele sovietice. Nu şi-a revăzut niciodată tatăl, mort în 1953, în sinistra închisoare de la Sighet. Maria Brătianu şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţi la Paris, unde s-a căsătorit cu marele etnolog Eric de Dampierre. Cariera sa profesională s-a derulat la IBM – Franţa, unde a lucrat la serviciul documentare. Pasiunile sale au fost muzica, pe care şi-a urmat-o ca interpretă de muzică lirică, şi România, ţara care datorează atât de mult familiei Brătianu. Ea a realizat şi publicat cercetări privind opera şi destinul tragic al tatălui său („Scrierile lui G.I. Brătianu”, Paris, 1983, „George I. Brătianu, enigma morţii sale”, Paris, 1992) şi istoria României („România, 1938-1940, văzută din Franţa, Paris, 1996 şi „Pactul Churchill-Stalin din 1944, l’Harmattan, 2003).

Maria Brătianu nu a acceptat niciodată destinul tragic al tatălui său, nici cel al ţării sale natale, şi s-a angajat cu hotărâre şi curaj în lupta pentru adevăr şi pentru apărarea libertăţii şi a drepturilor omului în România. Ancheta sa privind moartea tatălui său clarifică nu doar destinul acestuia, ci, în egală măsură, acela al altor mari români asasinaţi în închisoarea de la Sighet. Ea va fi activă în cadrul „Amnesty International”, va fi membră în „Liga pentru apărarea drepturilor omului în România”, creată la Paris în 1978 şi preşedinta Asociaţiei pentru înfiinţarea Memorialului Sighet, creată la Paris din iniţiativa sa în 1995 pentru a susţine întemeierea  în România a „Memorialului victimelor comunismului şi Rezistenţei, Sighet”, fondat în 1994, la iniţiativa Anei Blandiana şi a lui Romulus Rusan. În 2007, la primăria arondismentului 16, Paris, a fost prezentată expoziţia itinerantă a „Memorialului Sighet”.

Maria Brătianu a fost o personalitate angajată, hotărâtă în acţiunile sale, rămânând întotdeauna critică faţă de aceia care deţin puterea la Bucureşti din ’89 încoace. Dar ea lasă în urmă, în egală măsură, amintirea unei personalităţi fermecătoare şi calde, care prin spiritul său de dreptate, devotamentul şi spontaneitatea sa, a fost înconjurată de multă lume şi respectată. Recepţiile la care invita, la domiciliul său, membri ai comunităţii româneşti din Paris cu diferite ocazii, în special de Revelion, rămân memorabile.

Asociaţia La Maison Roumaine prezintă cele mai sincere condoleanţe membrilor familiei sale, începând cu Doamna Maria-Elena Fabra Brătianu, membră a asociaţiei noastre.

Odihnească-se în pace!

Alexandru Herlea


%d blogeri au apreciat: